Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

"Περήφανα" γηρατειά!

Χάνουν το ΕΚΑΣ περισσότεροι από 32.000 συνταξιούχοι 


 

Δυσάρεστη έκπληξη επιφυλάσσει το ΙΚΑ σε χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους του, οι οποίοι θα χάσουν το βοήθημα του ΕΚΑΣ είτε επειδή το Ταμείο δεν μπόρεσε να διασταυρώσει τα στοιχεία τους είτε επειδή ξεπέρασαν έστω κατά μερικά ευρώ τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

Σε σχετική εγκύκλιο
ορίζεται ότι η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή σε 13.261 (έναντι 19.579 το 2011) συνταξιούχους στους οποίους διακόπτεται το επίδομα εξαιτίας της υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων για το έτος 2012, με την οποία ενημερώνονται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για το έτος 2012 και ότι γι' αυτό το λόγο διακόπτεται η καταβολή του. Επίσης, θα ενημερώνονται ότι μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους, εάν έχουν αντίρρηση γι' αυτή τη διακοπή, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (και φωτοαντίγραφό της), εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2011 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να επανελεγχθούν τα εισοδήματά τους.

Στις κατηγορίες συνταξιούχων 01, 13 και 14 (9.684 συνταξιούχοι έναντι 12.153 συνταξιούχων το 2011), η Δ/νση Εκμετάλλευσης, θα αποστείλει επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι, επειδή διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους μεταξύ των αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εκείνων της Γ.Γ.Π.Σ., θα διακοπεί η καταβολή του επιδόματος με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2012. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δικαιώματος στο εν λόγω επίδομα για το έτος 2012, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 29/06/2012 να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, οικονομικού έτους 2011, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο αυτού, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν ο Α.Φ.Μ. και τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.

Σε 1.337 συνταξιούχους έναντι 4.122 συνταξιούχων το 2011 της κατηγορίας κωδικού διακοπής 12 (με μείωση ξένης σύμβασης) θα σταλεί από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. 2012 και τα ποσά συντάξεων που λαμβάνουν από φορέα συνταξιοδότησης του εξωτερικού - εφόσον, δεν έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν στην Ελλάδα, ώστε και αυτές οι περιπτώσεις να ελέγχονται μηχανογραφικά. Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι που είχαν δηλώσει εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του 2010 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, ελέγχθηκαν μηχανογραφικά και όσοι κρίθηκαν ότι το δικαιούνται, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα. Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. το 2012, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων βεβαίωση του ξένου φορέα (νόμιμα μεταφρασμένη) με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2010 ή βεβαίωση από την τράπεζα που κατατίθεται η σύνταξη του εξωτερικού, όπου είναι δυνατόν, το ταχύτερο δυνατόν.

Σε 8.381 (έναντι 12.059 το 2011) συνταξιούχους θα διακοπεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., διότι δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση εάν είναι δικαιούχοι του επιδόματος (π.χ. διπλοσυνταξιούχοι, συνταξιούχοι θανάτου με πολλαπλότητα κ.λ.π.- κωδ. διακοπής 02, 04 μέχρι 07 και 11). Σ' αυτούς η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή, με την οποία θα τους ενημερώνει ότι διακόπτεται η καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. με την πληρωμή της σύνταξης μηνός Ιουνίου 2012 και ότι μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα και αντίγραφο αυτής, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2011, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος του δικαιώματος χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλου φορέα θα ζητηθεί και βεβαίωση από τον άλλο φορέα με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2010.

Στις περιπτώσεις που χορηγήθηκε αχρεωστήτως το Ε.Κ.Α.Σ. 2012 για τους μήνες Ιανουάριο - Μάιο 2012, λόγω υπέρβασης ή αλλαγής κλιμακίου, δεν θα αναζητηθούν τα ποσά από τους συνταξιούχους. Άλλα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. αχρεωστήτως καταβληθέντα που δεν αναζητούνταν ως σήμερα ως καλοπίστως εισπραχθέντα, θα αναζητούνται εφεξής, σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν στο επόμενο διάστημα σχετικά με το θέμα αυτόΓιώργος Παππούς


Δεν υπάρχουν σχόλια: